Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

OTest -

Giải pháp Trung tâm khảo thí điện tử

 

Tổng quan về giải pháp OTest

OTest là giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể, hiện đại phục vụ việc xây dựng Trung tâm/ phòng Khảo thí điện tử dành cho các trường đại học, trường cao đẳng, trường phổ thông, các trung tâm nghiên cứu, giáo dục đào tạo, …

Giài pháp Otest bao gồm 3 phân hệ chính:

 • PHÂN HỆ KHẢO THÍ
 • PHÂN HỆ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (TNKQ)
 • PHÂN HỆ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

I. PHÂN HỆ KHẢO THÍ

Phân hệ khảo thí bao gồm 2 nhóm mô-đun tính năng chính là:

1. Nhóm Quản lý thi trên giấy

Bao gồm các tính năng:

 • Sắp xếp lịch thi
 • Quản lý đề thi: Nhận đề, làm đề
 • Tổ chức đăng ký cán bộ coi thi
 • Nhận danh sách thi
 • Chuẩn bị hồ sơ thi
 • Quản lý tổ chức thi
 • Bàn giao bài thi
 • Quản lý, Xử lý các bất thường sau khi thi
 • Quản lý tổ chức chấm thi
 • Công bố đáp án
 • Quản lý danh sách kết quả thi

 

2. Nhóm Quản lý thi trên máy tính

Bao gồm các tính năng:

 • Nhận đề/ngân hàng đề
 • Sắp xếp lịch thi
 • Quản lý danh sách thi
 • Quản lý đăng nhập theo ID từng học viên
 • Chương trình thi trắc nghiệm trên máy
 • Chương trình thi viết trên máy
 • Quản lý kết quả thi
 • Lập bảng biểu báo cáo thống kê

 

II. PHÂN HỆ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (TNKQ)

Bao gồm các mô-đun tính năng chính:

 • Quản lý, xây dựng ngân hàng (NH) đề trình BGH duyệt
 • Nhận đăng ký xây dựng NH đề từ các Khoa/Viện;
 • Quản lý văn bản hợp đồng giữa Ban Giám hiệu với các Khoa/Viện
 • Quản lý chương trình tập huấn cán bộ ra đề thi TNKQ
 • Thu nhận bộ câu hỏi
 • Tự động kiểm tra bộ câu hỏi về các yêu cầu kỹ thuật (Font, size chữ, đáp án, biểu điểm, thời lượng…);
 • Biên soạn bộ câu hỏi vào ngân hàng đề thi

 

III. PHÂN HỆ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Bao gồm các nhóm mô-đun tính năng chính:

1. Nhóm mô-đun Tổ chức khảo sát SV về HĐGD của GV

Bao gồm các tính năng:

 • Đưa thông tin lên mạng Internet.
 • Thiết lập mẫu khảo sát
 • Quản lý thông tin Giảng viên: Tên GV, dạy môn/lớp/khoa; ngày kết thúc môn học…
 • Quản lý thông tin CB lớp/CB Đoàn.
 • Quản lý thông tin khảo sát
 • Thu thập số liệu, xử lý kết quả
 • Quản lý báo cáo, gởi báo cáo cho BGH, HĐQT, Các đơn vị có liên quan

 

2. Nhóm mô-đun Tổ chức khảo sát SV về khóa học

Bao gồm các tính năng:

 • Thiết lập mẫu khảo sát
 • In và quản lý phiếu khảo sát cho SV
 • Thu phiếu, nhập dữ liệu vào phần mềm, xử lý kết quả.
 • Quản lý báo cáo, gởi báo cáo cho BGH, HĐQT, Các đơn vị có liên quan

 

3. Nhóm mô-đun Tổ chức khảo sát SV tốt nghiệp

Bao gồm các tính năng:

 • Thiết lập mẫu khảo sát
 • In và quản lý phiếu khảo sát cho SV
 • Thu phiếu, nhập dữ liệu vào phần mềm, xử lý kết quả.
 • Quản lý báo cáo, gởi báo cáo cho BGH, HĐQT, Các đơn vị có liên quan

 

4. Nhóm mô-đun tổ chức Công tác ISO

Bao gồm các tính năng:

 • Thiết lập các quy trình nghiệp vụ của Phòng KT-ĐBCL và theo dõi việc thực hiện quy trình trong toàn trường.
 • Theo dõi các hoạt động có liên quan của Phòng với các đơn vị khác để có biện pháp phối hợp, khắc phục, phòng ngừa.
 • Quản lý Sổ tay chất lượng, các Thủ tục bắt buộc.
 • Thông kê kết quả đánh giá nội bộ.

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro