Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

MCP -

Giải pháp Lưu trữ, Quản lý và Quảng bá tư liệu Văn hóa

 

Phân hệ quảng bá thông tin

Đây là phần mềm cổng thông tin điện tử hoạt động trên Internet, kết nối dữ liệu với phân hệ phần mềm quản lý và lưu trữ tư liệu văn hóa, có khả năng tích hợp trên các Cổng thông tin, Website khác của các bộ, ban ngành, đơn vị đối tác.

Các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của phần mềm quảng bá thông tin trên Internet thực hiện theo các qui định cho hệ thống cổng thông tin điện tử trong công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

  • Nhóm chức năng của phần mềm cổng lõi;
  • Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ công;
  • Nhóm chức năng cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích

Phân hệ đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

  • Đảm bảo khách quan, hướng tới một hệ thống tổng thể, thống nhất
  • Có khả năng chuyển đổi, an toàn và bảo mật, hợp lý và hiệu quả
  • Đảm bảo tính tích hợp, kế thừa và nâng cấp

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro