Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

OTest -

Giải pháp Trung tâm khảo thí điện tử

 

Dịch vụ kèm theo

1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống (phần mềm và phần cứng)

  • Xây dựng hệ điều hành
  • Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Giải pháp lưu trữ và phục hồi dữ liệu

2. Hỗ trợ xây dựng Quy chế Trung tâm khảo thí

3. Hỗ trợ xây dựng Quy trình vận hành, khai thác và sử dụng Trung tâm khảo thí điện tử

4. Dịch vụ hỗ trợ khác

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì;
  • Dịch vụ nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống;
  • Dịch vụ triển khai và đào tạo;
  • Chuyển giao công nghệ.

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro