Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Edugate -

Giải pháp đào tạo trực tuyến

 

Dịch vụ kèm theo

1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống (phần mềm và phần cứng)

  • Xây dựng hệ điều hành
  • Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  • Giải pháp lưu trữ và phục hồi dữ liệu

 

2. Hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử

  • Giai đoạn 1. Xây dựng bài giảng mẫu cho một môn học
  • Giai đoạn 2. Thành lập Bộ phận thiết kế bài giảng

 

3. Hỗ trợ xây dựng Quy chế đào tạo

4. Hỗ trợ xây dựng Quy trình vận hành E-Learning, khai thác và sử dụng kho tài nguyên học liệu cho hệ thống E-Learning

5. Dịch vụ hỗ trợ khác

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì;
  • Dịch vụ nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống;
  • Dịch vụ triển khai và đào tạo;
  • Chuyển giao công nghệ.

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro